Election Portal
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४

प्रदेश
जिल्लाः
स्थानीय निकायः
दल प्रमुख/अध्यक्ष उपप्रमुख/उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष वडा सदस्य (महिला) वडा सदस्य (दलित महिला) वडा सदस्य (खुल्ला) जम्मा
१५१ १७६ १२०९ १३३० १३०६ २६१६ ६७८८
१२२ १०३ १०३६ ९७१ ९६३ १९५७ ५१५२
३८ ३८ ४०८ ३६५ ३६८ ७२६ १९४३
७१ ८१ ७६ १३५ ३७८
५४ ५६ ५६ ११२ २८९
पूरा टेबुल हेर्नुहोस्

इन्फोग्राफिक्स

इन्फोग्राफिक्समा हेर्नुहोस्, प्रदेश नं. १ को चुनावले गरेका ५ रोचक संकेत

काठमाडौं : स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। देशभरका कुल ७४४ स्था...

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ - प्रथम चरण

प्रमुख/अध्यक्ष


उपप्रमुख/उपाध्यक्ष


वडा अध्यक्ष


लैंगिक अनुपात आधारमा


दल प्रमुख/अध्यक्ष उपप्रमुख/उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष वडा सदस्य (महिला) वडा सदस्य (दलित महिला) वडा सदस्य (खुल्ला) जम्मा
१२५ १३६ ११२१ ११९२ ११२६ २३५२ ६०५२
१०४ ८५ ९१० ८६३ ८१० १७६६ ४५३८
४६ ४९ ४६५ ४५३ ४४९ ९०१ २३६३
२८ १४ २६ ८३
२४ २५ १८ ४८ १२१
पूरा टेबुल हेर्नुहोस्