Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

नेकपा माओवादी केन्द्र
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ५०५५५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ४२११७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ४०८९७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ४०६४७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३९९५९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३९४६८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३८४६७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३६४७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३६१७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३४४०२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३४३९४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३३४२९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३२२८१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३१३५९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ३११७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २९८६०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २९७९९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २८८२७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७७९९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २६४१८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २४८६२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २४०३६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२९४५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२५५१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२३६७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२१७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २१११२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०७४७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २००४८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १०४३४
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ५४२७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २८३५०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७२४३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २१५०८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०६८७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २०३८१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १९५५४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८७२७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८५१२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८२८९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८१३७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८०९३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७९१०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७६७२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७४५१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७३९२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७२८५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७२५६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६९११
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६८१०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६६७५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६६४६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६५५८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६५२४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५८७३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५३५२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४७०४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४६२६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३४३६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३१८५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२५७४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ११८६६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ११७७१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १११२१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १०९८१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १०३६१
विजयी उम्मेदवार
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत ६४१४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २७९१०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २५०६१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २३६३२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २३३९२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २३३८२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत २२०६५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८५८७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १८३७२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७६०५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७६०१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १७०६२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६९०८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६७४३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६४२२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १६०९१
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५६८४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५४८५
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १५३६०
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४७१६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १४३०२
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३९३७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३७४९
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३७००
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३४६८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १३०९४
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२९५६
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२१९८
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२१५३
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १२०७७
दल नेकपा माओवादी केन्द्र
मत १००९३

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्