Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेश २(राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल)
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत ३०७४२
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत ३०७२२
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २९१९१
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २५७८५
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २२५८४
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २२२७५
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २२०३६
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २१४७२
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २११४४
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत २०७३८
अन्य उम्मेदवार
क्षेत्र रौतहट-३
उमेर -
लिङ्ग पुरुष
विजयी उम्मेदवार
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत ९११४
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १४४५६
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १२६०३
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १०५२४
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १०१४१
अन्य उम्मेदवार
विजयी उम्मेदवार
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत ९७०६
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत ८९३९
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत ७४३०
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १५४४०
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १५२९३
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १४२६९
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १३६४७
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १३११८
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १०४८०
दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
मत १०३२८
अन्य उम्मेदवार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्