Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
SHARES
विजयी उम्मेदवार
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ३२०४४
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २८१८५
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २१७१२
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २१६२०
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २१५७५
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २१३३६
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २११६९
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत २११३२
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १८३५३
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १५१६८
विजयी उम्मेदवार
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ९२७७
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ८५९३
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ७००४
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १६६७१
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १६५२३
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १४६०६
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११५७४
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११४७७
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १०५७७
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १०३८३
विजयी उम्मेदवार
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ९८०४
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ९६०५
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ९५२२
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ८९५७
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ७५५५
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ७३९८
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ६३४५
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १७१३२
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत १५७७८
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११७०८
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११५१७
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११५०३
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११३६८
दल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल
मत ११२०१

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्