Election Portal
निर्वाचन २०७४ को सम्पूर्ण जानकारी
प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

प्रदेशसभा समानुपातिक विवरण
SHARES
दल प्रदेश १ प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश ६ प्रदेश ७
६७३७०९
३६.२%
२४९७३४
१५.३%
६७७३१७
३३.६%
३७३५०१
३७.०%
५३३६१३
३०.५%
१६९७५५
३३.३%
२६०९५५
३१.९%
५८६२४६
३१.५%
३७०५५०
२२.६%
५५९२४९
२७.८%
३६४७९७
३६.२%
५३०८४४
३०.३%
१६२००३
३१.८%
२९५७२९
३६.१%
२०६७८१
११.१%
१८२६१९
११.२%
३१६८३९
१५.७%
११९५२८
११.८%
२३९२८१
१३.७%
११७२९८
२३.०%
१४२७०२
१७.४%
७०४७६
३.८%
२८४०७२
१७.४%
८०२२
०.४%
३७४७
०.४%
७८५६७
४.५%
८४१
०.२%
२०६२
०.३%
२०६४८
१.१%
३१८५२४
१९.५%
२०९२
०.१%
- ५४११०
३.१%
३१५
०.१%
३६९०२
४.५%
५७३४२
३.१%
१७०३९
१.०%
५९२७०
२.९%
१५६४९
१.६%
२३२१३
१.३%
१५६२९
३.१%
१५४४४
१.९%
२१३९२
१.२%
५३६२
०.३%
१२४४४२
६.२%
१६५७३
१.६%
२०२४४
१.२%
२१०८
०.४%
८५२८
१.०%
१६१७१
०.९%
११६५७
०.७%
२८९२९
१.४%
३६६१
०.४%
२०९७५
१.२%
५३२४
१.०%
५८८४
०.७%
८३१४
०.४%
१०७३९
०.७%
२३९५८
१.२%
२४६२५
२.४%
९७८८
०.६%
२९४२
०.६%
७८३३
१.०%
८३४
०.०%
२०८२
०.१%
२६४८
०.१%
१९३७६
१.९%
३२५४६
१.९%
२११३
०.४%
४८२५
०.६%
१२२५६८
६.६%
९८८४८
६.०%
१२४९७१
६.२%
५१९६९
५.२%
१३७२७९
७.८%
१६०४६
३.१%
२७२२६
३.३%

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्